Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety do kina”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Wygraj bilety do kina” (dalej zwanego „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest OGŁOSZENIOWA Robert Borkowski, z siedzibą w Siedlcach, ul. Pułaskiego 13, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Siedlce, NIP: 821-229-77-24 (dalej zwany „Organizatorem”).

3. Czas trwania konkursu jest podany w aktualnym wydaniu gazety Ogłoszeniowa.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.ogloszeniowa.net w zakładce „Konkursy”.

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osoby, która jako pierwsza w czasie trwania konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu nadeśle słowo kluczowe, zamieszczone w aktualnym wydaniu Ogłoszeniowej. Osoba wyłoniona w ten sposób zwana dalej „Laureatem”.

 

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników/współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez uczestnika wiadomości mailowej jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ogloszeniowa.net

 

Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie podanym w aktualnym wydaniu gazety Ogłoszeniowa wysłać wiadomość e-mail z poprawną odpowiedzią na adres mailowy podany w gazecie.

2. Każdy Uczestnik może zwyciężyć w co 3 wydaniu konkursu.

 

Nagrody dla uczestników Konkursu

1. Fundatorem nagród jest firma Helios.

2. Nagrody w Konkursie: zaproszenia do kina, ilość zaproszeń jest ściśle określona w danym wydaniu gazety.

3. Nagrody, o których mowa w pkt. 2, otrzyma osoba, która najszybciej wyśle maila z hasłem kluczowym podanym w gazecie w terminie podanym w aktualnym numerze Ogłoszeniowej. Laureat otrzyma instrukcje drogą mailową, co ma zrobić by odebrać nagrodę.

4. Organizator, działający jako płatnik podatku dochodowego, oświadcza, iż nagroda zostanie wydana Laureatom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

5. W czasie całego okresu trwania konkursu Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

6. Nagrody w konkursie nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.

10. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania Laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami będą publikowane na facebooku https://www.facebook.com/ogloszeniowa.net/

11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Laureatów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników w celach marketingowych.

 

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego Laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora: 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 13.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

 

 

Zaloguj


Odzyskaj hasło | Zarejestruj
Zaloguj przez fb